IČ nebo IČO?

IČ nebo IČO - co je správně? Používá se správně IČO nebo IČ?

IČO / IČ – identifikační číslo osoby

Identifikační číslo osoby (správně zkratkou IČO, někdy také uváděno ) je v České republice unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu.
Původní IČO (neboli identifikační číslo organizace) se začalo u nás používat od roku 1990 na základě zákona o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací č. 21/1971 Sb.. V roce 2004 bylo nahrazeno identifikačním číslem, zkráceně IČ.

Avšak od 1.1.2012 byla provedena na základě Zákona č. 89/1995 Sb. aktualizace údajů v registru ekonomických subjektů a od tohoto data je opět umožněné používat jak nové IČ, tak i dříve používané označení. Dle zákona je význam od roku 2012 naprosto shodný.

Co je IČO?

Identifikační číslo osoby (známé pod zkratkou IČO nebo také ) je osmiciferné číslo, které představuje:

  • identifikační číslo právnické osoby,
  • identifikační číslo fyzické osoby (živnostníka, soukromého podnikatele).

Jak funguje IČO?

IČO přiděluje podnikatelům:

  • právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku rejstříkový soud,
  • fyzickým osobám provozujícím živnost živnostenský úřad.

Podoba IČO

IČO je složeno z osmi číslic, např. IČ 12345678. Číslice v IČ nemají žádný skrytý význam ani v sobě nenesou žádné identifikátory (jako například rodná čísla, že kterých lze vyčíst datum narození), poslední číslice je kontrolní.
IČO je vždy unikátním identifikačním číslem firmy / podnikatele. Jednou přidělené IČO už nesmí být přiděleno jinému podnikatelskému subjektu, a to ani v případě, že původní nositel IČ by již zaniknul. Stejné  IČ si může ponechat jen ten podnikatelský subjekt, který změnil svou právní formu (např. přeměna z živnosti na s.r.o.). Současně platí, že každý subjekt může mít pouze jedno IČO. A to i v případě, že se zabývá různými podnikatelskými činnostmi.

IČO (identifikační číslo organizace) = IČ (identifikační číslo)

Slovně lze používat označení „identifikační číslo osoby“ i „identifikační číslo“. Význam je naprosto shodný.