Razítka kulatá

Kulaté razítko, úřední razítko, kulaté razítko se státním znakem

Úřední kulaté razítko se státním znakem je v českém zákoně č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, legislativní zkratka pro razítko, na němž je vyznačen malý státní znak. Takové razítko má být kulaté, o průměru 20 mm, 25 mm nebo 40 mm, a státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla. Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný, barvu razítka zákon nestanoví.
Osoby oprávněné užívat státní znak vyjmenovává § 2 téhož zákona; malý státní znak používají na rozhodnutích a jiných úředních aktech nebo na listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu své zákonem stanovené působnosti, tedy na veřejných listinách. Jiné osoby nesmí státní znak používat.
Ačkoliv se někdy úřednímu razítku říká zjednodušeně „kulaté razítko“, nic nebrání jiným osobám, aby používaly takové kulaté razítko, které státní znak neobsahuje – například firemní, poštovní, turistické atd. Kulatá / úřední / razítka jsou zase vhodná pro státní organizace, soudy, pro revizní techniky, soudní znalce, geodety, projektanty a také pro notáře.